Wonen en werken in een meertalig land

version française ci-dessous.

Een gesprek met Veerle Jansoone, shopmanager van een Belgisch modemerk in Luxemburg.

Veerle woont en werkt sinds 2000 in Luxemburg, een klein land met een grote taaldiversiteit. Toen ze in 2000 instond voor de rekrutering van een shopmanager voor het Luxemburgse filiaal van het Belgische modemerk Caroline Biss besloot ze zelf voor de functie te kandideren en zich met haar man in Luxemburg te vestigen. Ondertussen verwierf ze de Luxemburgse nationaliteit. Op vakantie in Spanje vertelt ze over wonen en werken in een land dat op een unieke manier omgaat met meertaligheid.

Vlaming in Luxemburg

“De aanwezigheid van verschillende talen en culturen op zo’n kleine oppervlakte is heel boeiend, je kan je echt uitleven in meerdere talen. Luxemburg brengt veel nationaliteiten en culturen samen, niet enkel Europese; landen als China, Japan, Rusland zijn net zo goed aanwezig. Dat zorgt ervoor dat je, hoewel het een heel klein land is, toch voeling houdt met de wereld.

Als ik terugblik op mijn beginjaren in Luxemburg, herinner ik mij de couponnetjestrein die vroeger Vlamingen naar Luxemburg bracht om coupons te innen en ondertussen de stad te bezoeken en te shoppen.  Veel van deze Vlaamse klanten waren heel enthousiast toen ik hen in het Nederlands te woord kon staan en werden vaste klanten. Vandaag hebben veel Vlamingen die actief zijn in het bankwezen of andere ondernemingen zich in Luxemburg gevestigd. Ze zijn een belangrijk cliënteel voor Caroline Biss, een Belgische keten met 2 shops in Luxemburg. Het is fijn om in een ander land toch je moedertaal tijdens het werk te kunnen spreken. Vlaamse klanten bezoeken graag de winkel en ook Nederlandse klanten waarderen het om in de eigen taal geholpen te worden.

Thuis staat de televisie vaak op Vlaamse zenders. Vlaamse humor, eens goed lachen, dragen bij tot het thuisgevoel.”

Een meertalig klantenbestand

Veerle leerde de Luxemburgse taal vooral voor commerciële doeleinden. “Ik kan perfect kleren verkopen in het Luxemburgs, maar deelnemen aan een politiek debat in het Luxemburgs is moeilijker. Luxemburgers zelf zijn meertalig en drukken zich uit in het Frans, Duits en Engels. Vele expats leren het Luxemburgs niet, ze vinden het vaak de moeite niet.  Ik vind het zelf niet normaal dat je de Luxemburgse klanten niet kunt bedienen in hun moedertaal. Toch is het niet evident om voor verkoopfuncties meertalig personeel te vinden. In de winkels in Luxemburg werkt voornamelijk Franstalig personeel, uit Frankrijk en België. Het Luxemburgs leunt nauw aan bij het Duits en dat is voor Franstaligen moeilijk. Luxemburgers zelf geven vaak de voorkeur aan andere sectoren. Om Luxemburgs te leren, volgde ik privélessen bij Inlingua, dat ging vrij snel. Het Luxemburgs echt goed spreken is niet eenvoudig. Er is ook geen noodzaak om je in de taal te perfectioneren en dat bemoeilijkt het leerpoces. Luxemburgers schakelen snel over op een andere taal als je het Luxemburgs middelmatig spreekt. Er is altijd en overal een grote bereidheid om een andere taal te spreken. Ik heb Luxemburgse vrienden, ook met hen spreek ik Frans.

Voor een Belgisch merk als Caroline Biss zijn vooral Frans, Duits, Nederlands en Engels belangrijk. We hebben in beperkte mate ook Russische en Chinese klanten die we in het Engels verder helpen en dat gaat prima. Kennis van het Luxemburgs is bij rekrutering van personeel voor mij geen vereiste. Luxemburgs is een meerwaarde, maar geen voorwaarde, hoewel ik het fijn vind als de collega’s, hoe beperkt ook, toch een aantal taalkundige basisvaardigheden hebben. Ik leer hen dat graag aan; in het Luxemburgs begroeten, de namen van de kledingstukken kennen, dat is toch een minimum en de Luxemburgse klant stelt dat op prijs. We vormen een klein team, een kleine familie; klantvriendelijkheid en een goede teamspirit zijn voor mij belangrijker dan taalkennis. Een goede verkoper/verkoopster kan in alle talen verkopen. Kledij en mode is een taal op zich en die is universeel; de collectie, de kleuren en modellen, de communicatie tussen de mannequins in de etalage spreken voor zich.

De voertaal met de collega’s is het Frans, de moedertalen lopen uiteen: Italiaans, Portugees, Frans,  Nederlands. Kinderen van expats spreken niet altijd de moedertaal van de ouders omdat gezinnen soms kiezen voor het Frans als thuistaal; zeker als beide partners een verschillende taalachtergrond hebben.”

Thuis denkt Veerle in het Nederlands, in de werkomgeving vaak in het Frans; de to-dolijstjes worden in het Frans gemaakt. “Als het druk is en ik moet meerdere klanten tegelijk bedienen, vergeet ik soms welke taal ik met welke klant aan het spreken ben; dat levert soms komische situaties op.”

“Het drukwerk van Caroline Biss om collecties te promoten is in het Engels en de uitnodigingen voor shop-events in Luxemburg in twee talen: Frans en Luxemburgs. Op de website zijn de taalopties Nederlands, Frans, Engels en Duits. Tijdens de pandemie is de online verkoop gestegen.  We merken wel dat het persoonlijk contact in de winkel, het mode-advies en de hele shopervaring – het passen, het voelen van de stoffen – heel belangrijk is voor onze klanten. Shoppen is voor veel mensen een sociaal moment. Met de toename van telewerk zien we dat veel mensen genieten van een gesprek en het contact in de winkel. Sommige klanten heb ik pas na een jaar terug gezien, ze zijn klant gebleven, hebben online gekocht, maar het gepersonaliseerd onthaal in de winkel doet hen goed.”

Taaldiversiteit

“Het permanent omringd worden door meerdere talen zit ingebakken in de Luxemburgse samenleving; landsgrenzen zijn altijd vlakbij. Luxemburgers vormen een meerderheid,  maar meer dan een derde van de bevolking bestaat uit buitenlanders, meestal afkomstig uit EU-landen; vooral Portugezen, daarnaast ook Fransen, Italianen, Duitsers, Belgen, Nederlanders, Britten en Skandinaviërs.  Er wonen ook enkele duizenden Amerikanen en enkele duizenden Chinezen in Luxemburg.

Het Luxemburgs of Lëtzebuergesch is de algemene omgangstaal van de bevolking en is als officiële taal erkend, maar wordt in die functie weinig gebruikt.

Duits is de taal van de media, 85 % van de kranten zijn in het Duits. Frans is de wettelijke taal en Duits, Frans en “dans la mesure du possible” Luxemburgs werden als administratieve talen vastgelegd. Kinderen leren in het Luxemburgs onderwijssysteem eerst Duits; het is de taal waarin een kind leert schrijven. Daarna volgt het Frans. Duits is de dominante taal in het onderwijs. Een aantal vakken worden in het Frans gegeven. Die meertaligheid is een ontzettende troef maar ook een struikelblok voor kinderen die geen sterk taaltalent hebben. Ze blijven steken, moeten soms meerdere keren dubbelen omdat ze weinig taalfeeling hebben, dat is een probleem. Mijn zoon is in Luxemburg geboren, ging er naar de crèche en volgde het lager onderwijs in de gemeenteschool; hij heeft die echte Luxemburgse tongval van jongsaf mee gekregen. Thuis spreken we Nederlands, maar hij heeft het Nederlands pas leren schrijven toen hij in het vijfde leerjaar  overschakelde naar de Nederlandse sectie van de Europese School. Op school komt op jonge leeftijd ook het Engels aan bod. Dan zit je toch al snel met vijf talen.

De meertaligheid in Luxemburg is niet geografisch zoals we dat in België kennen, maar functioneel. Het is een meerwaarde, maar niet voor iedereen een cadeau en er moeten zeker voldoende faciliteiten voorzien worden of ondersteuning voor kinderen voor wie deze meertaligheid een probleem vormt.

In zijn geheel is die onderdompeling in veel talen wel een voordeel, het komt een leefomgeving ten goede. Het geeft je de kans om met meer mensen, beter te communiceren, andere taalculturen te leren kennen en te accepteren; het verruimt je blik.”

Taalvarianten en evolutie

De Luxemburgse taalgemeenschap is klein (52 % van de het totale bevolkingsaantal) en het Luxemburgs varieert in accent en taalgebruik naargelang de regio waar het gesproken wordt. Zo leunt het Luxemburgs in het Zuiden meer aan bij het Frans, in het Noorden meer bij het Duits. Het aantal inwoners stijgt snel, van 450 000 in 2000 tot meer dan 600 000 nu. Die stijging is volledig te wijten aan de toename van expats die zich om professionele redenen in Luxemburg vestigen.

Na een reis in Spanje denkt Veerle eraan om haar Spaans terug op te frissen en Spaanstalige klanten in het Spaans te bedienen. Je verbaal in de taal van de klant kunnen  uitdrukken wordt gewaardeerd; toch is mode ook een taal op zich. Als taalliefhebber krijg je in Luxemburg volop kansen om je uit te leven en behoud je tegelijkertijd de band met de Nederlandse moedertaal. Die combinatie van een blik op de wereld en een prettig thuisgevoel, maakt het er fijn leven en werken.


Un entretien avec Veerle Jansoone, responsable de magasin d’une marque de mode belge au Luxembourg.

Depuis 2000, Veerle vit et travaille au Luxembourg, un petit pays à la grande diversité linguistique. Lorsqu’elle avait la mission de recruter une responsable de magasin pour la succursale luxembourgeoise de la marque de mode belge Caroline Biss en 2000, elle a décidé de postuler elle-même pour le poste et de s’installer au Luxembourg avec son mari. Entre-temps, elle a acquis la nationalité luxembourgeoise. En vacances en Espagne, elle parle de la vie et du travail dans un pays qui traite le multilinguisme d’une manière unique.

Flamande au Luxembourg

“La présence de différentes langues et cultures dans un si petit espace est très fascinante, on peut vraiment s’adonner à plusieurs langues. Le Luxembourg rassemble de nombreuses nationalités et cultures, pas seulement européennes ; des pays comme la Chine, le Japon et la Russie sont également présents. Ainsi, bien que le pays soit très petit, vous restez en contact avec le monde.

Quand je repense à mes premières années au Luxembourg, je me souviens du ‘train des coupons’ qui amenait les Flamands au Luxembourg pour collecter des coupons et, entre-temps, visiter la ville et faire du shopping.  Beaucoup de ces clients flamands étaient très enthousiastes lorsque je leur parlais en néerlandais et sont devenus des clients réguliers. Aujourd’hui, de nombreux Flamands actifs dans le secteur bancaire ou d’autres entreprises se sont installés au Luxembourg. Ils constituent une clientèle importante pour Caroline Biss, une chaîne belge qui possède 2 magasins au Luxembourg. Il est agréable de pouvoir parler sa langue maternelle lorsqu’on travaille dans un autre pays. Les clients flamands aiment visiter le magasin et les clients néerlandais apprécient également d’être servis dans leur propre langue.

À la maison, nous regardons souvent les chaînes flamandes à la télévision. L’humour flamand, un bon rire, contribuent au sentiment de se sentir chez soi.

Une clientèle multilingue

Veerle a appris la langue luxembourgeoise principalement à des fins commerciales. “Je peux parfaitement vendre des vêtements en luxembourgeois, mais participer à un débat politique en luxembourgeois est plus difficile. Le luxembourgeois lui-même est multilingue et s’exprime en français, en allemand et en anglais. Beaucoup d’expatriés n’apprennent pas le luxembourgeois, ils n’en trouvent souvent pas l’utilité.  Personnellement je trouve que ce n’est pas normal de ne pas pouvoir servir les clients luxembourgeois dans leur langue maternelle. Néanmoins, il n’est pas facile de trouver du personnel multilingue pour les postes de vente. Les magasins du Luxembourg emploient principalement du personnel francophone, originaire de France et de Belgique. Le luxembourgeois est étroitement lié à l’allemand, ce qui rend la langue difficile à apprendre pour les francophones. Les Luxembourgeois eux-mêmes préfèrent souvent travailler dans d’autres secteurs. Pour apprendre le luxembourgeois, j’ai pris des cours particuliers avec Inlingua. Il n’est pas facile de parler correctement le luxembourgeois. Il n’est pas nécessaire de perfectionner la langue, ce qui rend l’apprentissage difficile. Les Luxembourgeois passent rapidement à une autre langue si vous la parlez moyennement bien. Il y a toujours et partout une grande volonté de parler une autre langue. J’ai des amis luxembourgeois avec qui je parle aussi le français.

Pour une marque belge comme Caroline Biss, le français, l’allemand, le néerlandais et l’anglais sont particulièrement importants. Dans une certaine mesure, nous avons également des clients russes et chinois avec qui nous parlons l’anglais et cela fonctionne bien. La connaissance du luxembourgeois n’est pas une exigence pour moi lors du recrutement du personnel. Le luxembourgeois est une valeur ajoutée, mais pas un prérequis, même si j’apprécie que mes collègues, aussi limitées soient-elles, aient quelques notions linguistiques de base ; saluer les clients, connaître le nom des vêtements en luxembourgeois, c’est un minimum et le client luxembourgeois l’apprécie. Nous sommes une petite équipe, une petite famille ; la convivialité envers les clients et un bon esprit d’équipe sont plus importants pour moi que les compétences linguistiques. Une bonne vendeuse peut vendre dans toutes les langues. Le vêtement et la mode sont un langage en soi et ils sont universels ; la collection, les couleurs et les modèles, la communication entre les mannequins dans la vitrine parlent d’eux-mêmes.

La langue de communication avec les collègues est le français, les langues maternelles varient : italien, portugais, français, néerlandais. Les enfants d’expatriés ne parlent pas toujours la langue maternelle de leurs parents, car les familles choisissent parfois le français comme langue d’accueil ; surtout si les deux partenaires ont un bagage linguistique différent.”

À la maison, Veerle pense en néerlandais, dans l’environnement de travail souvent en français ; elle fait ses listes « to-do » en français. “Quand il y a beaucoup de monde et je dois servir plusieurs clients en même temps, il m’arrive d’oublier quelle langue je parle à quel client ; cela conduit parfois lieu à des situations comiques.”

“Les catalogues de Caroline Biss pour promouvoir les collections sont en anglais et les invitations aux événements de la boutique au Luxembourg sont en deux langues : français et luxembourgeois. Sur le site web, les options linguistiques sont le néerlandais, le français, l’anglais et l’allemand. Pendant la pandémie, les ventes en ligne ont augmenté.  Nous constatons que le contact personnel dans le magasin, les conseils de mode et l’expérience d’achat dans son ensemble – l’essayage, le toucher des tissus – sont très importants pour nos clients. Le shopping est un moment social. Avec l’augmentation du télétravail, nous constatons que de nombreuses personnes apprécient la conversation et le contact dans le magasin. Certains clients que je n’ai revus qu’au bout d’un an sont bien restés clients en achetant en ligne, mais l’accueil personnalisé en boutique leur fait du bien.”

La diversité linguistique

“Le fait d’être entouré en permanence de plusieurs langues est ancré dans la société luxembourgeoise ; les frontières nationales sont toujours proches. Les Luxembourgeois sont majoritaires, mais plus d’un tiers de la population est constituée d’étrangers, originaires pour la plupart de pays de l’Union européenne. Il s’agit principalement de Portugais, mais aussi de Français, d’Italiens, d’Allemands, de Belges, de Néerlandais, de Britanniques et de Scandinaves.  Il y a également plusieurs milliers d’Américains et plusieurs milliers de Chinois qui vivent au Luxembourg.

Le luxembourgeois ou Lëtzebuergesch est la langue générale de la population et est reconnu comme langue officielle, mais il est peu utilisé à ce titre.

L’allemand est la langue des médias, 85% des journaux sont en allemand. Le français est la langue juridique et l’allemand, le français et le luxembourgeois “dans la mesure du possible” ont été établis comme langues administratives. Dans le système éducatif luxembourgeois, les enfants apprennent d’abord l’allemand ; c’est la langue dans laquelle l’enfant apprend à écrire, puis il apprend le français. L’allemand est la langue dominante dans l’enseignement. Certaines matières sont enseignées en français. Ce multilinguisme est un énorme avantage, mais aussi une pierre d’achoppement pour les enfants qui n’ont pas un fort talent linguistique. Ils sont bloqués, parfois ils doivent doubler parce qu’ils ont peu de feeling linguistique, ce qui est un problème. Mon fils est né au Luxembourg, il y a fréquenté l’école maternelle à l’école communale ; il a pris ce véritable accent luxembourgeois dès son plus jeune âge. À la maison, nous parlons néerlandais, mais il n’a appris à écrire le néerlandais que lorsqu’il est passé à la section néerlandaise de l’École européenne en cinquième année primaire. À l’école, l’anglais est également enseigné dès le plus jeune âge. Par conséquent, de nombreux enfants apprennent jusqu’à cinq langues au cours de leur scolarité.

Le multilinguisme au Luxembourg n’est pas géographique comme on le connaît en Belgique, mais fonctionnel. C’est une valeur ajoutée, mais ce n’est pas un cadeau pour tout le monde et il faut certainement prévoir des solutions pour les enfants pour lesquels ce multilinguisme est un problème.

Dans l’ensemble, cette immersion dans de nombreuses langues est un avantage. Cela vous donne la possibilité de communiquer avec davantage de personnes, d’apprendre à connaître et à accepter d’autres cultures linguistiques ; cela élargit votre vision.”

Variantes linguistiques et évolution

Le luxembourgeois est une petite communauté linguistique (52% de la population totale) et son accent et son usage varient selon la région où il est parlé. Sa population augmente rapidement, passant de 450 000 habitants en 2000 à plus de 600 000 aujourd’hui. Cette augmentation est entièrement due à l’accroissement du nombre d’expatriés s’installant au Luxembourg pour des raisons professionnelles.

Après un voyage en Espagne, Veerle envisage d’améliorer sa connaissance de l’espagnol et de servir les clients hispanophones en espagnol. Pouvoir s’exprimer verbalement dans la langue du client est apprécié ; pourtant, la mode est aussi une langue en soi. En tant qu’amoureux des langues, le Luxembourg offre de nombreuses possibilités de se faire plaisir et d’entretenir en même temps le lien avec la langue maternelle néerlandaise. Cette combinaison d’une vue sur le monde et d’un sentiment agréable d’être chez soi fait qu’il est agréable d’y vivre et d’y travailler.